FAU

Vedtekter for FAU

 

§ 1- Foreldrerådet
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet, jmfr. Opplæringsloven § 11-5. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

 

§ 2 – Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

 

§ 3 – Valg og konstituering
Valg av nytt FAU skal skje på høsten på første foreldremøte.

 

Alle foreldre har stemmerett. Det skal velges en representant fra hvert årstrinn, i tillegg til en vara-representant fra hvert årstrinn. Vararepresentanter har ingen møteplikt, men oppfordres til å være med på møter regelmessig selv om hovedrepresentanten deltar, for på den måten å gjøre seg kjent med arbeidsform og saker.

 

FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder og andre aktuelle verv, som kasserer.

 

§ 4 – Komiteer
Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter.

 • Aktivitetskomite
 • Leirskolekomite
 • Avslutningskomite
 • 17-mai-komite
 • Dugnadskomite

 

§ 5 – Møter og organisering
§ 5.1 – FAU har møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det.

Møteinnkalling og øvrige møtedokumenter sendes ut til alle FAU-representantene.

Dagsorden skal distribueres til FAU på egnet måte.

FAU- møtene er en arena for samarbeid med skoleledelsen. Rektor kan delta på en del av møtet for å gi/få informasjon og ivareta dialog med FAU

 

§ 5.2- Referater sirkuleres til FAU før godkjenning i påfølgende møte. Representanter i FAU sender ikke ut info fra siste FAU-møte før referat er sendt ut fra leder. Ved kommunikasjon (pr. mail) mellom klassekontakt og foreldre, skal FAU-leder innkopieres.

 

Rektor har mulighet for å korrigere informasjon som er gitt under FAU-møtet. Rektor oppfordres til å møte opp på deler av FAU- møte i september, november, februar og april. Godkjente referater legges ut på FAUs område på skolens nettsider, i tillegg til annen relevant informasjon som gjelder elever og foreldre.

 

§ 6 – Beslutninger og vedtak

 

Minst 1/3 av alle FAU-representantene (hovedrepresentant eller vara) må møte for at

FAU skal kunne fatte bindende vedtak.

 

Saker vedtas med simpelt flertall blant de frammøtte. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

 

§ 7 – Oppgaver

 • Jobbe for et godt skolemiljø
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
 • Samarbeide med elevrådet, SU, rektor og lærere
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

 

§ 8 – Økonomi
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU, f.eks loddsalg ved avslutninger og aktivitetskvelder. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på årsmøtet.

 

§ 9 – Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 – 1). Dette omfatter også personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolearrangement.

 

§ 10 – Endringer av vedtektene
Forslag til endringer i vedtektene sendes skriftlig til FAU-leder som skal distribuere forslaget til alle FAU-representantene. Innkomne forslag til endringer i vedtektene skal som hovedregel behandles på FAU-møte en gang i året eller når 2/3 av FAU ønsker det.

 

 

 

 

 

Vedtatt 09.03.15

v/ FAU

Drammen Montessoriskole

BILDER FRA SKOLEN

img_7202 img_7239 20160527_091635 drms (19) drms (21) drms (4)

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

VI ER MEDLEM AV

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


HER ER DET NULLMOBBING!

KONTAKT OSS


DRAMMEN MONTESSORISKOLE

Telefon: 92148054
E-post: info@drmskole.no

Adresse:
Skogliveien 4,
3047 DRAMMEN