Ofte stilte spørsmål

HAR ELEVENE LEKSER ?

Elevene får ikke med seg tradisjonelle hjemmelekser ved Drammen Montessoriskole. Vi har et utvidet antall undervisningstimer på skolen hvor elevene får gjort uferdig skolearbeid. Imidlertid oppfordrer vi til hjemmearbeid og fokus på hverdagsaktiviteter ut fra hver elevs interesse og påbegynt arbeid på skolen.

 

MÅ BARNET HA GÅTT I MONTESSORIBARNEHAGE FØR DET KOMMER TIL DMS?

Det er ikke et krav, men barn med montessoribakgrunn tilpasser seg lettere og raskere vårt skolesystem. Barn fra vårt søsterselskap Drammen Montessoribarnehage har prioritet ved inntak til 1. klasse. Se www.drmb.no for mer info.

 

HAR DERE FOKUS PÅ DISIPLIN/GRENSESETTING?

Våre pedagoger er dyktige ledere som har den pedagogiske kompetansen hvor de jobber systematisk med at elevene skal opparbeide god selvdisiplin. God selvdisiplin gir elevene økt frihet, en anerkjennelse som leder videre til god selvfølelse.

Vi forbereder det ytre miljøet og det sosiale miljøet slik at grensene både for samhandling og selvstendig arbeid er tydelige.

 

GIR DERE INDIVIDUELT TILPASSET OPPLÆRING?

Vi gir individuelt tilpasset opplæring i en gruppekontekst. Hver elev får det de trenger, både faglig og sosialt, ved å inngå i forskjellige grupper. Gjennom å observere elevenes arbeid i små grupper med konkretisert undervisningsmateriell, får læreren veldig god oversikt over hvilke konsepter eleven mestrer, og hvilke som må utdypes. Lærer observerer kontinuerlig elevenes progresjon, og sørger for å inkludere elevene i gruppepresentasjoner som møter dennes behov, enten det er å gå videre eller å presentere nok en innfallsvinkel till lærestoffet for å sikre forståelse.

 

KAN VI KOMME PÅ BESØK?

Skolen er åpen for observasjon for foreldre som har barn ved skolen. Vi tar også i mot besøk av interesserte foreldre, studenter og andre så sant vi har kapasitet til dette. Ta kontakt med rektor for å avtale tid.

 

HVA KOSTER DET?

Private skoler mottar 85 % av det offentlige skoler gjør i statstilskudd. De resterende 15 % kan vi be foreldrene om å betale i form av skolepenger. Vi har som mål å holde foreldrenes kostnad så lav som mulig. Satsen er per i dag på kr. 1450 pr. mnd. i 11 måneder.

 

UNDERVISES DET I ANDRE FAG ENN I OFFENTLIG SKOLE?

Vi har stort sett de samme fagene som i den offentlige skolen, forskjellen ligger i måten vi underviser dem på.

Vi har egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Kompetansemålene i Læreplan for montessoriskolen integrerer mål fra Kunnskapsløftet og mål direkte relatert til montessorimateriell og våre arbeidsformer.

 

HAR DERE LENGRE ELLER KORTERE DAGER?

Vi har lengre skoledag fordi vi i tillegg til å dekke minstetimetallet i alle fag gir elevene mulighet til å fordype seg etter egen interesse, eller tid til å arbeide med områder eleven trenger mer tid på.

 

HAR DERE TVERRFAGLIG UNDERVISNING?

Vi har stort fokus på å knytte emner sammen slik at elevene får en forståelse for årsakssammenhenger, og at de selv skal kunne oppdage slike sammenhenger. I montessoripedagogikken er det viktig at barna evner å plassere seg selv i et historisk perspektiv og i et samfunnsperspektiv.

 

ER DET SAMME TILGANG TIL SPESIALPEDAGOGISK OPPFØLGING SOM I OFFENTLIG SKOLE?

Slik oppfølging er en personlig rettighet eleven har uansett hvilken skole man går på. Vi samarbeider med alle instanser i kommunen. Vi har spesialpedagog ansatt for å ivareta de elevene som trenger det.

 

HVILKEN UTDANNING HAR LÆRERNE?

Våre kontaktlærere har lærerutdanning med flerårig etterutdanning i montessoripedagogikk, blant annet fra Bergamo Montessori Training Centre i Italia, verdens første AMI-senter for montessoriutdanning.(http://www.montessoribergamo.it/about.htm). I tillegg har vi lærere med lærerutdanning og assistenter som bistår pedagogene.

VI ER MEDLEM AV

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


HER ER DET NULLMOBBING!

KONTAKT OSS


DRAMMEN MONTESSORISKOLE

Telefon: 92148054
E-post: info@drmskole.no

Adresse:
Skogliveien 4,
3047 DRAMMEN