Ordensreglement

Ordensregler for Drammen Montessoriskole AS

Ordensreglement for Drammen Montessoriskole AS

§ 1 Formål

Læring, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med opplæringen i Norge og Drammen Montessoriskole. For å utforme og fremme slike verdier, og for å oppnå et godt læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha klare rammer. Noen felles regler for hele skolesamfunnet, i form av et ordensreglement, bidrar til å gi et godt og trygt skolemiljø. Det er viktig at man er bevisst på hva som er skolens syn på ønsket og akseptabel atferd. Dette vil også gjøre oppfølging av uønsket atferd enklere.

§ 2 Utgivelse og lover

Ordensreglementet gjøres kjent på Drammen Montessoriskoles hjemmeside, ved utdeling til foreldre og andre nye elever, samt gjennomgang i klassene ved skoleårets begynnelse. Reglementet skal til enhver tid være i samsvar med Opplæringsloven og Friskoleloven.

§ 3 Oppførsel

Elevene skal ha god oppførsel. Dette innebærer:

 • Oppføre seg pent og behandle andre slik vi vil at andre skal behandle oss, på skolen og på skolevegen.
 • Vise omsorg for hverandre og inkluderer hverandre i leken.
 • Opptre høflig, hensynsfullt og ikke bruke stygge ord.
 • Vise hverandre full respekt og respektere hverandre i arbeid, slik at hver enkelt får brukt sine evner.
 • Stoler, materiell og annet utstyr behandles på en slik måte at ikke unødvendig støy oppstår eller at de ødelegges.
 • Eleven respekterer at andre arbeider og tar derfor ikke kontakt med dem når de ikke arbeider sammen.
 • Ikke bruke høye stemmer. Vi ønsker arbeidsro i klasserommet, derfor rekker eleven opp handa om han eller hun vil si noe.
 • Ikke ha med godteri og brus på skolen, bortsett fra ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer.
 • Bruke internett i skoletida etter avtale og med tilsyn av ansvarlig voksen.
 • Ikke bruke mobiltelefon eller elektroniske spill på skolen.
 • Ikke kaste snøball eller andre ting på hverandre. Vi driver ikke med noen form for farlig lek.
 • Ikke sykle i skoletida eller på SFO uten at dette er avtalt med lærer.
 • Følge trafikkreglene og bruke hjelm når vi sykler.
 • Ikke tillat å bruke noen form for røyk/rusmiddel på skolens område, eller være påvirket av slike.
 • Ikke ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område. Dette er strengt forbudt.
 • Ikke bruke skolens Internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.
 • Være på skolen og delta på hele skoleundervisningen.
 • Ikke fuske eller forsøke å fuske under tester eller innleveringer.
 • Unngå farlig eller voldsom lek. Det er skolens personale som til enhver til avgjør hvilke leker som er tillatt.
 • Vente på buss/skyss på innsiden av porten.
 • Dersom eleven hentes av andre enn foresatte, må skolen informeres om dette.

§ 4 Orden

 • Elevene skal ha god orden og skal komme tidsnok til skolen og inn til timene.
 • Vi går ikke fra klasserommet eller skolens område uten samtykke fra lærer.
 • Vi henger opp klær og sko og annet utstyr opp på plassen sin i garderobene og holder orden ute og inne.
 • Eleven må sette materiell og redskaper på bestemte plasser i klasserommet slik at orden opprettholdes og andre kan finne igjen utstyret.
 • Vi tar vare på inventar i og utenfor klasserommet.
 • Vi viser respekt for andres eiendom og lar skolesaker, klær, sykkel, ski, akebrett eller annet utstyr være i fred.
 • Vi har med nødvendige læremidler og utstyr.
 • Vi har skolesakene våre i orden.

§ 5 Fravær

Eleven skal møte på skolen hver dag, om en ikke er syk eller har fått innvilget permisjon. Ved sykdom må foreldre varsle skolen umiddelbart.

Brudd på dette reglementet vil resultere i relevante reaksjoner mot eleven. Virkemiddelet skal stå i forhold til bruddets karakter med sikte på å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø.

Søknad om permisjon skal meldes i fra til rektor, enten gjennom mail eller telefon. Søknad om fri mer enn en dag skal leveres til skolen i egen søknad. Skolen kan ikke innvilge permisjon i mer enn 14 dager (10 sammenhengende skoledager). Rektor fatter vedtak om permisjon. Elever som er fraværende i mer enn 14 dager sammenhengende skal meldes ut av skolen og meldes inn igjen når de kommer tilbake. Foresatte har ansvar for opplæringen i fraværsperioden.

§ 6 Konsekvenser ved regelbrudd

Fysisk refsing eller annen krenkende behandling av elevene er ikke tillatt ved skolen. Om noen gjør skade på noe, er en ansvarlig for å rydde opp, reparere eller erstatte det tapte med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skade – viser til lov om skadeerstatning § 1-2. Elever som har med godterier på skolen blir fratatt dette i skoletida og får det utlevert etter skoletid samme dag. Dersom mobiltelefon eller elektroniske ting blir brukt i skoletida, skal dette fratas og leveres tilbake etter skoletid samme dag.

DMS benytter følgende sanksjoner ved regelbrudd:

 • Muntlig irettesettelse av eleven
 • skriftlig advarsel til elev
 • kontakt med foresatte
 • skriftlig melding til foresatte
 • pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende)
 • tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler eller for å utføre pålagte oppgaver
 • beslaglegge farlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre
 • bortvisning fra undervisningen for enkelttimer (inntil to timer) eller bortvisning for resten av dagen (oppll § 2-10)
 • bortvisning fra undervisningen inntil tre dager (gjelder kun 8. – 10 trinn, oppll § 2-10.

§ 7 Bortvisning

Bortvisning er den mest alvorlige sanksjonen for grunnskolen og kan bare brukes i de mest alvorlige tilfellene eller ved gjentatte brudd på ordensreglementet. Elever på 1.-7. trinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer (inntil to timer) eller for resten av skoledagen. Det kreves tilsyn av eleven.

Bortvisning inntil 2 timer kan delegeres lærer og krever ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Bortvisning resten av dagen, eller bortvisning inntil tre dager (kun for 8. – 10. trinn) krever enkeltvedtak fattet av rektor. Foresatte til elever på årstrinnene 1 – 7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

Elever som gjentatte ganger kommer for sent eller forstyrrer undervisningen, kan i konkrete situasjoner og ut i fra en total vurdering av både eleven og situasjonen, vises bort fra klassen/gruppen for resten av timen, jfr. § 6 i i reglementet.

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen eller skolen. Lengden av bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder, jfr. oppll § 2-10, samt alvoret i situasjonen.

Før vedtak om bortvisning, skal skolen ha vurdert andre tiltak.

§ 8 Fremgangsmåte

Eleven har rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes sanksjoner eller treffes vedtak som nevnt under § 6.

Ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd (jfr. §§ 4 og 5) der det er aktuelt med sanksjoner som nevnt i § 6 punktene, skal det fattes vedtak etter forvaltningsloven § 2. 5. Elevens foresatte skal varsles og ha rett til å uttale seg før vedtak fattes.

Vedtaket kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jfr. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage kan rettes til skolen som har fattet enkeltvedtaket. Dersom skolen ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen.

Sanksjoner kan bare benyttes overfor den eller de elevene som har gjort seg skyldig i brudd på ordensreglementet.

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Skolen kan ikke benytte andre sanksjoner enn de som er omtalt i dette reglementet

Vedtatt 26.10.2010 Revidert 28.11.2014 etter nytt rundkskriv fra UDIR i 2014.

Revidert 22.06.17

BILDER FRA SKOLEN

img_7183 drms (11) drms (15) drms (22) drms (23) drms (4)

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

VI ER MEDLEM AV

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


HER ER DET NULLMOBBING!

KONTAKT OSS


DRAMMEN MONTESSORISKOLE

Telefon: 92148054
E-post: info@drmskole.no

Adresse:
Skogliveien 4,
3047 DRAMMEN